Garantii

Kõigile E-ARVUTIPOOD www.e-arvutipood.ee veebikauplusest ostetud toodetele kehtib eraisikule vähemalt 24-kuuline tootegarantii ja juriidilisest isikust ostja puhul kehtib tootja poolt määratud garantiiaeg. Juhul kui meie juurest ostetud kaubaga peaks ilmnema probleeme, palume pöörduda Error24 OÜ (info@e-arvutipood.ee) või otse ametliku hoolduskeskuse poole. Ametlike hooldusekeskuste nimekirja leiad siit - Garantiikeskused.

1. GARANTII
1.1. Error24 OÜ vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, aga ei tee ise seadmetele garantiiremonti. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti Error24 OÜ vahendusel maaletooja või tootjatehase kaudu.
1.2. Garantiihoolduse aluseks on Error24 OÜ poolt väljastatud arve ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on garantiiremondi teostajal õigus tasuta garantiiremondist keelduda.

2. GARANTIIAEG
2.1  Kõigi E-ARVUTIPOOD www.e-arvutipood.ee veebikaupluses müüdavate kaupade puhul kehtib eraisikust tarbija jaoks vähemalt 24-kuuline garantii. Juriidilisest isikust ostja puhul kehtib tootja poolt määratud garantiiaeg.
2.1. Garantiiperioodi arvestatakse alates asja ostjale üleandmisest.
2.2. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja (garantiiremondi aeg).
2.3. Garantiiaja pikkus ja reageerimis- või hooldusaja kestus on määratud kauba maaletooja poolt.
2.4. Säilitada tuleb tootega kaasa pandud garantiitalong, ilma selleta garantii ei kehti.

3. GARANTIIREMONDI TEGEMINE
3.1. Garantiiremonti tehakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti Error24 OÜ vahendusel tarnija või tootjatehase kaudu.
3.2. Kui meie juurest ostetud kaubaga peaks ilmnema probleeme, palume pöörduda Error24 OÜ (info@e-arvutipood.ee) või otse ametliku hoolduskeskuse poole. Ametlike hooldusekeskuste nimekirja leiad siit - 
Garantiikeskused.
3.3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega, kui ostja ei ole asendusega nõus, on tal õigus müügilepingust taganeda.
3.4. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused (nt pretensioonide esitamise õigus vastavalt VÕS § 218 lg 2).

4. GARANTII ALLA EI KUULU
4.1. Kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD-plaadid, hiirematt, jmt) ning pakend ja dokumentatsioon;
4.2. Kasutaja andmed, mis on hävinud seadme riknemisel või garantiiremondi tagajärjel. Andmete varundamine on kliendi kohustus;
4.3. Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired.
4.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;
4.5. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
4.6. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
4.7. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).

5. GARANTII EI KEHTI JÄRGMISTEL JUHTUDEL:
5.1. Kui tootele on tekitatud füüsilisi kahjustusi või seda on valesti hooldatud.
5.2. Kui on rikutud toote kasutusjuhendis märgitud reegleid või kasutustingimusi, kui toodet on kasutatud mittesihipäraselt.
5.3. Kui toodet on püütud ise remontida või seda on teinud Error24 OÜ-le tundmatu kolmas osapool.
5.4. Kui toote seerianumber või tootenumber pole loetavad.
5.5. Garantii ei kehti loomulikul teel kuluvatele seadmetele ja nende osadele.

Soovime Teile meeldivaid oste!

E-ARVUTIPOOD